Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PCOUTLET.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.pcoutlet.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pcoutlet.pl prowadzony jest przez spółkę Lantre Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947782; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1231322715; REGON: 365205593, adres poczty elektronicznej: sklep@lantre.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 22 100 25 55.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców Prywatnych korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do oznaczonej kategorii podmiotów.
  3. Weryfikacja statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie jej przynależności do kategorii Przedsiębiorców lub Przedsiębiorców Prywatnych dokonywana jest przez Sprzedawcę.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Usługodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Usługodawca oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  5. Sprzedawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Sklepu Internetowego ze względów związanych z przynależnością państwową Klienta z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane w Sklepie Internetowym Produkty mogą zostać zakupione przez Klientów z każdego państwa członkowskiego UE.
  6. Sprzedawca nie stosuje różnych wersji interfejsu Sklepu Internetowego, zależnych od przynależności państwowej Klienta z Unii Europejskiej. Klient z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu Sklepu Internetowego tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu Klient w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu Sklepu Internetowego.
  7. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostepny w Sklepie Internetowym umożliwiajacy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiazujace także osoba fizyczna posiadajaca ograniczona zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowe Sprzedaży ze Sprzedawca.
   5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   9. POLITYKA PRYWATNOŚCI - polityka prywatności Sprzedawcy, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Sklep Internetowy plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://pcoutlet.pl/polityka-prywatnosci
   10. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (w tym także rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   11. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna niebędąca Przedsiębiorcą Prywatnym, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   12. PRZEDSIĘBIORCA PRYWATNY - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   13. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   14. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pcoutlet.pl
   15. SPRZEDAWCA - spółka Lantre Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632836; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1231322715; REGON: 365205593, adres poczty elektronicznej: www.pcoutlet.pl
   16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   17. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wyłączeniem możliwości dodawania opinii o Produktach.
   18. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   19. USŁUGODAWCA - spółka Lantre Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632836; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1231322715; REGON: 365205593, adres poczty elektronicznej: sklep@lantre.pl
   20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Zasady dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usługi polegającej na umożliwieniu dodawania opinii o Produktach zostały uregulowane w odrębnym regulaminie zamieszczonym w Sklepie Internetowym.

   1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola "Dalej". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest fakultatywne . Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl .
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Konta po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.
   4. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Potwierdź zakup" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   6. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz się". Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - w takim przypadku z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
   7. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
   8. Użytkownik korzystający z Usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.
   9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl .
   10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w dowolnej formie, na przykład:
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl
   3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1 .4 Regulaminu.
  2. Zamówienie może zostać złożone także w formie e-mail na adres pcoutlet@pcoutlet.pl . Takie zamówienie zostanie wprowadzone ręcznie przez pracownika sklepu.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności zaś opisy Produktów, zdjęcia oraz ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. 4 Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz następnie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
    W przypadku braku danych do faktury VAT dokument sprzedaży jest wystawiany na dane podane w formularzu zamówienia.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayNow.pl, Przelewy24.pl, imoje.pl, FirstData.com oraz PayU.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/,https://www.imoje.pl/, https://www.firstdata.com/, //www.payu.pl.
    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayNow.pl, Przelewy24.pl, imoje.pl, FirstData.com lub PayU.pl.
    2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
     1. Przelewy24.pl - Spółka PayPro SA (PayPro) - Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
       
     2. FirstData.com - spółka First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000061293, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 120.150.500 zł, NIP: 5260210429, REGON: 012873434.
       
     3. PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
     4. imoje.pl - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
     5. Blue Media S.A. - Podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami.
     6. PayNow.pl - Podmiot świadczący obsługę płatności w zakresie płatności online. mElements S.A., ul Prosta 18, 00-850 Warszawa
    3. Dostępne formy płatności
     1. Visa
     2. Visa Electron
     3. MasterCard
     4. MasterCard Electronic
     5. Maestro
   5. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, kapitał zakładowy 520.000.000,00 zł, (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, NIP: 527-20-46-102, REGON: 012736938).
   6. Płatność leasingowa - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z umowy leasingu zawartej między Klientem a finansującym, którym jest, zgodnie z wyborem Klienta:
      1. spółka"GRENKELEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88 D, 61-131 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000175740, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w XIIPoznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł.; NIP: 7822275815; REGON: 634495137
  2. Termin Płatności
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży . W przypadku przekroczenia tego terminu przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. Sprzedawca nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen Produktów, ze względu na przynależność państwową Klienta z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej.
  4. Sprzedawca, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Klienta z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
  5. Sprzedawca akceptuje płatność w polskich złotych.
  6. Klient otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.
  7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wysyłka poza terytorium RP możliwa jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu takiej możliwości z działem handlowym. Koszty ustalane są indywidualnie w zależności od kraju oraz wagi paczki.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   2. Przesyłka paczkomatowa.
   3. Przesyłka paletowa - w przypadku indywidualnego uzgodnienia.
   4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe - w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 21:00 oraz w soboty z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, w godzinach od 11:00 do 19:00.
  6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 21 Dni Roboczych i każdorazowo prezentowany jest w opisie danego Produktu. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
   4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności leasingowej - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawcę o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi leasingu.
  7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
   4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności leasingowej - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawcę o zawarciu z Klientem umowy leasingu, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi leasingu.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Klient zobowiązany jest odebrać go w terminie 48 godzin od momentu gotowości Produktu do odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia za jednoczesnym zwrotem przedpłaconych środków pieniężnych.
  9. W przypadku, gdy Klient ze swej winy nie odebrał Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
  10. Zgodnie z Prawem przewozowym Firma kurierska odbierając od Sprzedawcy przesyłkę poświadcza, że przesyłka jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli w trakcie wydawania przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie Klienta.
  11. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym bezpośrednio po odbiorze rozpakował towar i dokonał oględzin (ma prawo zrobić to w obecności kuriera) i w przypadku uszkodzenia zawartości sporządził protokół szkody. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w sposób szczegółowy w obecności kuriera.
  12. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, zaleca się, aby Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym niezwłocznie wezwał kuriera celem sporządzenia protokołu szkody i poinformował o tym fakcie Sprzedawcę.
  13. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustalaniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenia z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez Klienta przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Klient otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
  14. W celu zapewnienia terminowej realizacji zamówień, Obsługa Sklepu ma możliwość dokonania zmiany wybranej przez Klienta metody dostawy na inną dostępną w naszym sklepie, bez konieczności ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytułu. Zmiana ta jest uzależniona od dostępności alternatywnej metody dostawy.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Sprzedawane w Sklepie Internetowym Produkty objęte są gwarancją producenta. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji producenta, w tym okresu jej obowiązywania, dostępne są pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o Prawach Konsumenta.
  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową, chyba, że co innego zostało wyraźnie wskazane w opisie Produktu.
  4. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym może wedle swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, bądź też uprawnień z tytułu niezgodności Produktu z umową.
  5. Produkt jest zgodny z umową jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym, o którym to celu Sprzedawca został powiadomiony najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował
  6.  Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument bądź Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, bądź też przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, bądź też publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego o zawarciu umowy;
   3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać;
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
  8. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
   1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
   2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub, w przypadku Produktu z elementami cyfrowymi, przez osobę trzecią;
  9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  10. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
  11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może żądać jego naprawy lub wymiany.
  12. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
  13. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  14. Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt. Odbierając Produkt Sprzedawca bądź upoważniony przez niego podmiot uprawniony jest do dokonania oględzin Produktu i spisania protokołu odbioru Produktu w obecności Klienta.
  15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
   3. pomimo podjęcia przez Sprzedawcy próby naprawy bądź wymiany Produkt w dalszym ciągu jest niezgodny z umową;
   4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z opcji naprawy bądź wymiany Produktu;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego.
  16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
  17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
  18. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy niezgodność Produktu z umową jest istotna. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
  19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów. W przypadku pozostałych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z umową Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, by Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
  20. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. W przypadku wady nieistotnej Klient nie może odstąpić od umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień.
  22. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego w dowolny sposób, na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl
  23.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   2. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  24. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja została złożona przez Klienta będącego Konsumentem, a Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, Sprzedawca uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.
  25. Kupując produkt, w którego opisie wyraźnie zaznaczone jest, że może posiadać wady lub jest niepełnowartościowy Klient nie może skorzystać z prawa do reklamacji lub rękojmi powołując się na niniejsze cechy. Punkt 7.4 stosuje się.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: //www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna sie:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe.
  7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
   1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
   4. W przypadku gdy Klient uprawniony jest do otrzymania w związku z dokonaniem zakupu prezentu, upominku lub innego promocyjnego przysporzenia to w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu produktu, Klient jest również zobowiązany do zwrotu wymienionych rzeczy.
  9. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w odniesieniu do umów:
   1. o  świadczenie usług, za które Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy;
   14. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
  10. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   2. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
   
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących Przedsiębiorcami. Poniższe postanowienia nie mają zastosowania wobec Klientów i Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym spisać protokół szkody. W przypadku dostawy do paczkomatu Klient zobowiązany jest do otworzenia przesyłki i zbadania jej zawartości pod kamerą paczkomatu.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Produktu. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Produktu w danym terminie, lub dostarczenia Produktu, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  9. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym ma prawo odstąpienia od umowy.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
  5. Sklep Internetowy zawiera treści należące do Sprzedawcy oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
  6. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

Sklep pcoutlet.pl
ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe
pcoutlet.pl
pcoutlet@pcoutlet.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN OPINII PCOUTLET.PL

 

 1. DEFINICJE

  1. Opinia – zamieszczona w Sklepie Internetowym i sformułowana przez Usługobiorcę subiektywna wypowiedź zawierająca ocenę, dotycząca zakupionego w Sklepie Internetowym lub w Sklepie Stacjonarnym towaru bądź usługi;
  2. Polityka Prywatności - polityka prywatności Usługodawcy, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Sklep Internetowy plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://pcoutlet.pl/polityka-prywatnosci;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zasad i warunków świadczenia Usługi przez Usługodawcę;
  4. Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.pcoutlet.pl.
  5. Sklep Stacjonarny – salon stacjonarny prowadzony przez Usługodawcę;
  6. Usługa – świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom zamieszczanie Opinii na stronach Sklepu Internetowego;
  7. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę dotyczącą oferowanych przez niego towarów bądź usług i która korzysta z Usługi;
  8. Usługodawca - spółka Lantre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Droga Hrabska 6-20, 05-090 Falenty Nowe); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947782; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1231322715; REGON: 365205593, adres poczty elektronicznej: sklep@lantre.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 22 100 25 55
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
  2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Umowa dotycząca świadczenia Usługi zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
  4. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usługi, zalecane jest korzystanie z niej na danym sprzęcie przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
  5. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. ZASADY ZAMIESZCZANIA OPINII

  1. Aby korzystać z Usługi Usługobiorca musi zaakceptować Regulamin.
  2. Opinie dotyczące danego towaru lub usługi mogą być zamieszczane jedynie przez podmioty, które wcześniej zakupiły od Usługodawcy dany towar bądź skorzystały ze świadczonej przez Usługodawcę usługi.
  3. Podmiot, który w Sklepie Stacjonarnym zakupił od Usługodawcy towar bądź skorzystał ze świadczonej przez niego w tym miejscu usługi i podał w trakcie zawierania umowy swój adres e-mail, po zawarciu umowy w ciągu kolejnych 5 dni roboczych otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość, w której zamieszczony będzie link za pomocą którego możliwe będzie zamieszczenie Opinii. Link aktywny będzie przez okres jednego miesiąca.
  4. Podmiot, który w Sklepie Internetowym zakupił od Usługodawcy towar bądź skorzystał ze świadczonej przez niego za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi, po zakończeniu procedury zakupu będzie mieć możliwość natychmiastowego dodania Opinii. W przypadku braku dodania opinii podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość, w której zamieszczony będzie link za pomocą którego możliwe będzie zamieszczenie Opinii. Link aktywny będzie przez okres jednego miesiąca.
  5. Skorzystanie z możliwości dodania Opinii jest fakultatywne.
  6. Zamieszczając Opinię Usługobiorca dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia swoich treści
  7. Opinie nie pochodzą od Usługodawcy i nie stanowią stworzonych przez niego treści. Opinie nie są również zamieszczane przez jakiekolwiek podmioty działające na zlecenie Usługodawcy.
  8. Usługobiorca w celu zamieszczenia Opinii wypełnić musi wszystkie dane wskazane w formularzu dodawania Opinii.
  9. Dodając Opinię Usługobiorca wybiera ocenę towaru bądź usługi w skali od 1 do 5. Ocena ta składać się będzie na średnią ocen wszystkich Usługobiorców, którzy skorzystali z możliwości dodania Opinii dotyczącej danego towaru lub usługi. Średnia ocen publikowana jest przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym na podstronie danego towaru lub usługi.
  10. Po wypełnieniu formularza dodawania Opinii i kliknięciu w przycisk „dodaj opinię” Opinia wraz z oceną publikowana jest w Sklepie Internetowym na podstronie danego towaru lub usługi.
  11. Treść zamieszczanych przez Usługobiorcę opinii powinna dotyczyć danego towaru bądź usługi, w szczególności ich jakości oraz standardu obsługi klientów przez Usługodawcę.
  12. Usługobiorca oświadcza, że zamieszczane przez niego Opinie nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych Opinii.
  13. Niedozwolone jest dodawanie Opinii, których treść:
   1. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
   2. zawiera słowa, zwroty bądź wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne;
   3. może obrażać uczucia religijne;
   4. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek  ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   5. zawiera dane osobowe Usługobiorcy, które umożliwiają nawiązanie z nim kontaktu przez innych użytkowników Sklepu Internetowego;
   6. zawiera jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich;
   7. jest kopią treści innych Opinii zamieszczonych w Sklepie Internetowycm bądź kopią treści pochodzących z innego źródła;
   8. zawiera informacje handlowe niepochodzące od Usługobiorcy;
   9. zawiera linki do innych stron internetowych, niż Sklep Internetowy;
   10. nie odnosi się do danego towaru lub usługi, która została nabyta przez Usługobiorcę;
   11. jest nieprawdziwa  lub wprowadza w błąd.
 4. WERYFIKACJA OPINII

  1. Usługodawca wdrożył procedurę zapewniającą, że Opinie pochodzą od podmiotów, które nabyły dany towar lub usługę. Możliwość zamieszczania Opinii mają bowiem tylko i wyłącznie podmioty, które zawarły z Usługodawcą umowę dotyczącą danego towaru lub usługi. Dodawanie Opinii jest niedostępne dla podmiotów, które nie zawarły umowy sprzedaży.
  2. Każdy podmiot, który uważa, że dana Opinia jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminem, uprawniony jest do poinformowania Usługodawcy o tym fakcie. Stosowna informacja może zostać przesłana pisemnie na adres siedziby Usługodawcy bądź jego adres do doręczeń, a także na jego adres e-mail: sklep@lantre.pl, bądź telefonicznie: +48 22 100 25 55.
  3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca niezwłocznie dokonuje weryfikacji Opinii pod kątem zgodności jej treści z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia, iż jej treść jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź z Regulaminem, Usługodawca niezwłocznie usunie Opinię. O swoim rozstrzygnięciu Usługodawca informuje podmiot, który dokonał zawiadomienia.
 5. PRAWA AUTORSKIE

  1. Jeżeli Opinia zamieszczona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Usługobiorca z chwilą jej zamieszczenia w Sklepie Internetowym udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów.
  2. Licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym, jak również na innych stronach Usługodawcy. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej w ustępie poprzedzającym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
   1. rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) oraz poprzez publiczne wyświetlenie;
   2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części oraz wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Usługodawcy.
 6. REKLAMACJE

  1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji dotyczących zamieszczania Opinii.
  2. Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób, w szczególności zaś przesłana pisemnie na adres siedziby Usługodawcy bądź jego adres do doręczeń, a także na jego adres e-mail: pcoutlet@pcoutlet.pl, bądź zgłoszona telefonicznie: +48 22 100 25 55. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca może skorzystać również z zamieszczonego w Sklepie Internetowym formularza kontaktowego lub czatu.
  3. Usługodawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 14 dni.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
  3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Usługobiorców po opublikowaniu tych zmian w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono inaczej.
  4. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie Internetowym i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą umów zawartych przed publikacją zmian.